SharePoint Projeleri

SharePoint Projeleri

SharePoint, intranet, extranet ve internet portalları oluşturmak için kullanılan Microsoft'un bir ürünüdür. Portya olarak SharePoint ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızda uçtan uca çözüm üreterek anahtar teslim projeler gerçekleştiriyoruz.

Kalite Yaklaşımımız

Tüm SharePoint projelerimizde kalite süreçlerimiz sayesinde müşterilerimiz ile sağlıklı iletişim kurmayı ve proje sonunda müşterilerimize sadece bir ürün değil, bir araç ve süreç kazandırmayı hedefleriz. Bu çerçevede analiz, tasarım, geliştirme, test, canlıya geçiş, eğitim ve operasyon planı adımlarımız ile ilerleriz.

SharePoint 2013 ve Proje İşleyiş Tanıtım Semineri

Her projemizin başında müşterilerimiz ile projemizin kapsamı, bu kapsam içerisinde Portya'nın ve müşterilerimizin görev ve sorumlulukları, SharePoint'in temel özellikleri gibi konularda paydaşlarla aynı dili konuşabilmek ve yol haritamızı belirleyebilmek adına bir seminerde buluşuruz. Bu sayede hepimiz projenin vizyon ve kapsamını görmüş, koşulması gereken hedefi ve bu hedefe ulaşırken geçeceğimiz yolları anlamış oluruz.

Analiz Çalışması

Projenin ilk adımı analiz çalışmasıdır. Bu çalışma içerisinde

 • Sözleşme sürecinde detaylarına inilememiş konulara açıklık getirilir.
 • Proje planı detaylandırılır.

Analiz çalışması 2 kısma ayrılmaktadır; iş analizi ve teknik analiz.

İş Analizi

Müşterinin intranet portalında sunmak istediği hizmetlerin detaylandırılması iş analizi fazında gerçeklenir. İş analizi fazında

 1. Modül Listesi
 2. Modüllerin içerik giriş ve güncelleme gereksinimleri
 3. Modüllerin içerik gösterim gereksinimleri
 4. Modüllerin Süreçleri
 5. Modüllerin Maket Ekranları

tanımlanır. Bu fazın çıktıları aşağıdaki gibidir:

 1. İş Analizi Dokümanı
 2. Portal Maket Ekran Dokümanı
Teknik Analiz

Analiz çalışmasının teknik analiz aşamasında, iş analizine bağlı olarak portal içerisinde bulunacak modüllerin teknik gereklilikleri, bu gerekliliklerin yapıları, entegrasyon imkanları incelenir. Bu fazın çıktıları aşağıdaki gibidir:

 1. Teknik Analiz Dokümanı

“İş Analiz Dokümanı”, “Portal Maket Ekran Dokümanı” ve “Teknik Analiz Dokümanı”’nın müşterinin yetkili iş kolu sorumluları tarafından onaylanmasının ardından “Tasarım Çalışması” aşamasına geçilir.

Tasarım Çalışması

Tasarım aşaması, analiz çalışmasının çıktılarından yola çıkılarak portal gereksinimlerinin teknik olarak nasıl gerçekleneceğinin ortaya konduğu aşamadır.

Görsel Tasarım

Portalın görsel tasarımı bu aşamada yapılmaktadır. Müşterinin ihtiyaçları, kurumsal kimliği ve tercih ettiği görsellik ile bir görsel tasarım oluşturulur.

Teknik Tasarım

Bu aşamada analiz aşamasında tanımlanmış olan modüllerin

 1. Veri yapıları
 2. İçerik giriş ekranlarındaki bileşenleri
 3. İçerik gösterim ekranlarındaki bileşenleri

tanımlanır, tüm modülleri kapsayacak şekilde de

 1. Donanımsal gereksinimler
 2. Yazılımsal gereksinimler
 3. SharePoint 2013 çiftlik kurulum yapısı
 4. SharePoint 2013 çiftlik ve portal yapılandırmaları
 5. Portal site hiyerarşisi
 6. Portalın yetkilendirmesi

tanımlanır. Bu fazın çıktıları aşağıdaki gibidir:

 1. Teknik Tasarım Dokümanı

“Teknik Tasarım Dokümanı”’nın müşterinin yetkili bilgi işlem sorumluları tarafından onaylanmasının ardından geliştirme aşamasına geçilir.

Ortam Kurulumları

Projede ihtiyaç duyulan, projeye özel, kendi lokasyonumuzda bulunacak kendi geliştirme ortamımız "Geliştirme" adımı öncesinde, müşteri lokasyonunda bulunacak geliştirme, test ve canlı ortamları da “Geliştirme” adımı sonrasında kurulur.

Müşteri lokasyonundaki kurulumlar için kurulum adımlarını kurulum sırasında alınan ekran görüntüleri ile anlatan dokümantasyon sağlanır.

Geliştirme

Geliştirme aşamasında, hazırlanmış olan “Teknik Tasarım Dokümanı”’na göre portal yapılandırılır, tanımlanan modüller gerçeklenir ve uygulama teste hazır hale getirilir.

Yazılım Geliştirme

Proje kapsamındaki geliştirmeler SharePoint 2013 ortamında Visual Studio 2013 kullanılarak geliştirilir.

Görsel Geliştirme

Görsel Tasarım aşamasında hazırlanan tasarımlar hazırlanacak olan web part’lara, Page Layout’lara, master page’lere giydirilir.

Portal Yapılandırması

Müşterinin proje kapsamında talep ettiği modüller için tanımlanmış veri yapısı SharePoint 2013 ortamına yüklendikten sonra oluşturulması gereken site koleksiyonları, siteler, liste ve doküman kütüphaneleri, sayfalar ve bu elemanların yapılandırılması bu aşamada gerçeklenir. Tüm modüllerin içerik girişi, güncellemesi, silmesi, yetkilendirmesi ve görüntülemesi gibi yönetimsel tüm işlemleri için SharePoint 2013’ün standart ara yüzleri kullanılır.

Test

Geliştirilecek olan portalın testi Portya ve müşteri tarafından ayrı ayrı gerçeklenir.

Portya, yapılacak olan testler için test adımları dokümanını oluşturur ve kendi testlerini bu doküman üzerinden gerçekleştirir.

Testlerin ilk adımı alfa testlerdir. Alfa test içerisinde uygulamanın teknik tasarım dokümanına uygunluğu Portya ve müşteri tarafından Portya'nın sağlayacağı ortam üzerinden 3 ayrı fazda kontrol edilir. Oluşan hataların giderimi sonrasında müşteri tarafından uygulamaya “Kullanıcı kabul testine ( KKT ) çıkabilir” onayı verildiğinde uygulama müşterinin kendi test ortamlarına kurulur ve müşterinin uygulamayı test etmesi istenir; böylece beta testlerine geçilmiş olacaktır. Beta testi tamamlanmış uygulama için müşteri tarafından “Canlıya çıkabilir” onayı verildiğinde uygulama müşterinin canlı ortamına kurulur ve teslim süreci başlatılır.

Test sürecinde herhangi bir aşamada bir hata bulunması noktasında ilgili hata için testler alfa test aşamasından itibaren aynı süreç ile gerçeklenir.

Eğitim

Testleri tamamlanmış olan uygulamanın eğitimi verilir. Eğitim

 1. Sistem yöneticilerine mevcut SharePoint 2013’ün ve geliştirilen uygulamanın kurulumu ve yönetimi ( 3 gün )
 2. Yazılım geliştiricilere SharePoint 2013 üzerinde yazılım geliştirme ( 5 gün )
 3. Modül sorumlusu kullanıcılara modüllerin yönetimi ( 3 gün )

hakkında olmak üzere üç parçalı verilir. Son kullanıcı eğitimlerini müşteri’eki modül sorumlusu kullanıcıları verirler.

Operasyon ve Bakım Planının Oluşturulması

Devreye alınan SharePoint 2013 portalının sistemsel ve yazılımsal olarak işler halde kalmasını sağlayacak gerekli bakım işlemleri için senaryolar dokümante edilerek müşteriye sağlanır.